Bạn đọc

Ai đã vô ơn?

ai da vo on fidel

Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Cuba và nhiều nước trên thế giới (có những nước không thuộc chế độ Cộng Sản) đã tổ chức Quốc tang …

Xem tiếp »